Правилник за избор “Жене општине Топола”

СУБНОР Топола

Бр.04-11

Дат: 04.08.2011.

 

            СУБНОР општине Топола, по одлуци од 04.08.2011. године, о установљењу Плакете „Даринка Радовић“ као и начину додељивања, доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О избору „Жене општине Топола“ за протеклу годину у категорији хуманости, пожртвованости, родољубља и човекољубља.

 

            Овим Правилником се регулижшу критеријуми и начин конкурисања, као и начин и процедура избора победнице конкурса и додела Плакете.

 

Јавни конкурс

            Јавни конкурс за прикупљање предлога за избор „Жене општине Топола“ за протеклу годину, СУБНОР општине Топола, као организатор манифестације, расписује и оглашава путем локалних средстава информисања на подручју општине Топола а најкасније до 15. фебруара текуће године. Осим јавног оглашавања, организатор може и писменим путем обавестити: институције, организације, колективе и удружења на подручју општине Топола, за које сматра да својим предлозима могу да допринесу што квалитетнијем избору најбоље кандидаткиње.

            Конкурс за прикупљање предлога траје најмање 15 дана.

 

Право учежћа на конкурсу

            По расписаном конкурсу писмене предлоге организатору (СУБНОР општине Топола) могу достављати: институције, радни колективи, удружења, групе грађана као и појединци. Један предлагач може да достави и више појединачних предлога.

            Писмени предлог, поред личних и контакт података кандидаткиње као и краће биографије, мора да садржи образложење због чега предлагач сматра да наведена кандидаткиња заслужује да буде изабрана за „Жену општине Топола“ за протеклу годину.

            Предлози које не садрже наведене податке или нису у складу са овим Правилником неће бити предмет разматрања жирија за избор „Жене општине Топола“.

Критеријуми за кандидаткињу конкурса

            Кандидаткиња за избор „Жене општине Топола“ може бити жена (девојка) са местом пребивалишта на подручју општине Топола, која је својим професионалним или друштвеним активностима у протеклој години, за коју се врши избор, допринела афирмацији жена у области хуманости, пожртвованости, родољубља и човекољубља.

            Како се ради о универзалним људским вредностима, сама област рада и деловања унапред не одређује нити пак искључује поједине радне делатности и активности.

            На овоај конкурс се равноправно могу предлагати раднице радних колектива и државних органа, здравствене раднице, учитељице и професорке, жене пољопривредни произвођачи, жене предузетници, домаћице, спортисткиње, ученице, пензионерке, активисткиње разних удружења као и политичких партија.

            Жене које се професионално (или волонтерски) баве хуманитарним делатностима (социјални рад, црвени крст и сл.) такође равноправно могу бити предложене на конкурсу, пошто он не вредује њихов професионални рад и стручност већ посебни допринос и ангажованост на промоцији како жена тако и наведених хуманих вредности које су тема конкурса.

 

Састав и рад жирија

            Чланове жирија именује организатор (СУБНОР општине Топола).

            Жири може имати најмање 5. (пет) чланова и то представнике: СУБНОР-а, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Културног центра и Туристичке организације. Максималан број чланова жирија није ограничен.

Организатор може за чланове жирија именовати и победнице предходних конкурса.

            Предлагачи кандидаткиња као што су: институције, радни колективи, удружења, политичке партије и групе грађана могу да предложе и свог члана жирија.

Члана жирија може предложити и нека од наведених групација и ако нема свој предлог кандидаткиње, а заинтересована је за избор и рад жирија.

Организатор је у обавези да 5. (пет) дана пре истека конкурса именује чланове жирија и исте писмено обавести о именовању и првом састанку жирија а који мора бити најкасније до 03.марта.

Састанком и радом жирија преседава представник организатора.

Чланови жирија су равноправни у раду и гласању.

Чланови жирија се упознају са приспелим предлозима а након констатовања испуњености услова конкурса проглашава се коначна листа кандидаткиња.

Кандидаткиње на листи су равноправне, без обзира ко је њихов предлагач и колико је предлагача предложило исту кандидаткињу.

Жири врши избор победнице конкурса гласањем (јавно или тајно по предходној одлуци). Предлог са највећим бројем гласова је победник конкурса.

 

Проглашење „Жене општине Топола“ и додела плакете

Организатор, по завршеном избору жирија, а најкасније до 05.марта, писменим путем обавештава победницу конкурса о избору као и датуму и начину уручења плакете.

Јавно проглашење „Жене општине Топола“ за протеклу годину као и уручење плакете „Даринка Радовић“, реазилује се поводом 08.марта Међународног дана жена, на завршном (свечаном) делу манифестације „Жена општине Топола“.

Завршне напомене

Овај Правилник регулише избор „Жене општине Топола“ у категорији хуманости, пожртвованости, родољубља и човекољубља. У колико у наредном периоду ова манифестација побуди интересовање и за избор жена у другим категоријама, СУБНОР општине Топола задржава право да у овој категорији буде организатор избора, као и доношење новог Правилника, који би у складу са целокупном манифестацијом регулисао избор победнице у овој категорији.

 

У Тополи

04.август 2011.                                                        СУБНОР општине Топола

                                                                                              Лазић Миодраг

                                                                                   (председник Општ.Одбора)