Статут СУБНОР Топола


На основучлана 12. и члана 78. Закона о удружењима (Сл. Гласник Републике Србије, број 51/09), Скупштина Савеза Удружења Бораца народноослободилачког рата општине Топола, на скупштини одржаној 07.04.2011. године, донет је

С Т А Т У Т

САВЕЗА  УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Савез удружења бораца народноослободилачког рата општине Топола, у даљем тексту СУБНОР општине Топола, је организација бораца и инвалида учесника народноослободилачког рата Србије (1941-1945), друштвена, невладина, нестраначка, антифашистичка, патриотска и хуманитарна организација, основана на неодређено време.

Члан 2.

Овим Статутом се уређују организација, чланство и органи удружења, циљеви и задаци који се желе остварити, начин организовања удружења, финансирање, имовина, јавне ознаке и престанак рада удружења.

На питања која нису регулисана овим Статутом, директно ће се примењивати одредбе Статута СУБНОР-а Србије и Закона о удружењима.

Члан 3.

Назив удружења је: Савез удружења бораца народноослободилачког рата општине Топола (у даљем тексту: СУБНОР општине Топола).

Скраћени назив удружења је: СУБНОР Топола

Седиште удружења СУБНОР-а Топола је у Тополи, ул. Булевар краља Александра И бр.13.

СУБНОР општине Топола делује на територијалном принципу општине Топола.

Уписом у Регистар удружења код надлежног органа, СУБНОР општине Топола има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорношћу које проистичу из Закона о удружењима и овог Статута.

Члан 4.

СУБНОР општине Топола и његови органи сарађују са другим удружењима и организацијама, са странкама и партијама које уважавају историски значај народноослободилачког рата Србије (1941-1945) и ослободилачких ратова Србије (1912-1918) и признају друштвени кредибилитет СУБНОР-а.

СУБНОР општине Топола на традицијама народноослободилачког рата остварује сарадњу и са организацијама и удружењима НОР-а (1941-1945) ван територије општине Топола, Шумадије и Републике Србије.

СУБНОР општине Топола и његови органи сарађују са органима локалне власти по свим питањима која су од интереса за удружење и његове чланове.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 5.

СУБНОР општине Топола остварује циљеве у области неговања традиција НОР-а, ради остваривања и заштите својих права, бораца и инвалида и чланова њихових породица, очувања и заштити споменика и спомен обележја.

СУБНОР општине Топола, у свом деловању, залагаће се:

–         да се у остваривању и регулисању својих права омогући несметано остваривање истих код надлежних органа,

–         за очување и унапређивање матерјалног положаја и осталих права бораца и инвалида и чланова њихових породица (запошљавање, рехабилитација, стамбено питање, питање преквалификације),

–         за очување историских вредности НОР-а (1941-1945) и њених тековина и истине о НОР-у као антифашистичком рату,

–         за неговање, развијање и осавремењивање традиција ослободилачких ратова народа Србије (1912-1918),

–         против фалсификовања историје о НОБ-у (1941-1945), оружаним сукобима 90-тих година (1991-1995) и одбрани од НАТО агресије на нашу земљу 1999. године,

–         залагаће се против рехабилитације осведочених ратних злочинаца, квислинга фашистичког окупатора,

–         за сарадњу са другим патриотским организацијама и удружењима ради остваривања заједничких циљева.

СУБНОР општине Топола ће усмеравати своју делатност према свима чији је циљ ширење демократских права грађана, социјалној правди и једнакости у друштву. Кроз своје деловање пружа ће пуну подршку локалним органима власти општине Топола, Шумадије и Републике Србије у њиховим настојањима за очување територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије.

Члан 6.

Ради остваривања циљева из предходног члана СУБНОР општине Топола може да организује:

–         научне скупове са тематиком из НОР-а и ослободилачких ратова Србије (1912-1918),

–         обележавање значајних датума и годишњица из НОБ-а,

–         посете и обилазак гробаља и спомен обележја на местима где су се одиграле историске битке српског народа,

–         прикази стања у музејима и касарнама где постоје споменици и спомен обележја из славне прошлости српског народа за слободом, уз захтев надлежним органима и надлежним институцијама за њихово одржавање и очување на нивоу достојном култури једног народа,

–         енергичним противљењем неприхватљивим одлукама неких од државних органа и институција који врше рехабилитацију квислинга окупатора и лица осуђених за тешке ратне злочине.

Конкретна реализација задатака и активности из овог члана утврдиће се плановима и програмима рада Општинског одбора СУБНОР-а Топола.

СТАТУСНА ПИТАЊА ЧЛАНСТВА

Члан 7.

Чланство у СУБНОР-у:

а) Члан СУБНОР-а Србије је лице држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Србије, које је:

–         учествовало у народноослободилачком рату Србије као борац или радило активно и организовано за НОП или било сарадник НОП-а, учесник оружаних сукоба 1991-1995 и 1999. године као и њихови потомци и чланови породица,

–         због учешћа или сарадње са НОП-ом било у заробљеништву, затвору, логору, интернацији, депортацији или присилном раду а остало опредељено за НОП.

б) Чланови СУБНОР-а Србије могу бити:

–         потомак борца – учесника НОР-а 1941-1945.године,

–         потомак ратника Србије 1912-1918.године,

–         мирнодопски војни инвалид и чланови његове породице,

–         цивилни инвалид рата и чланови његове породице,

–         резерни војни старешина војске Србије и чланови његове породице,

–         поштовалац НОР-а.

У Савезу удружења бораца НОР-а постоји и почасно звање члана СУБНОР-а које се додељује појединцу, као посебно признање за његов допринос остваривању циљева НОР-а. Звање почасног члана додеqује Општински одбор СУБНОР-а општине Топола.

Организације, удружења и установе које сарађују са СУБНОР-ом као и удружења и друштва која негују традицију НОР-а могу добити статус колективног члана СУБНОР-а.

Члановима Савеза удружења бораца НОР-а издаје се чланска књижица. Облик и садржај чланске књижице утврђује Републички одбор СУБНОР-а Србије.

Чланство у СУБНОР-у је добровољно.

Члан 8.

Пријем у чланство СУБНОР-а врши Месно удружење СУБНОР-а.

Члан 9.

Члан СУБНОР-а има право да:

–         бира и буде биран у органе СУБНОР-а,

–         равноправно са другим члановима учествује у раду и остваривању циљева СУБНОР-а,

–         непосредно или преко органа учествује у доношењу одлука,

–         буде информисан о активностима и раду удружења.

Члан 10.

Члан удружења је дужан:

–         да плаћа чланарину,

–         да доприноси остваривању Статутом утврђених циљева удружења,

–         да се придржава Статута и програмских опредељења,

–         да узима учешће у раду и активностима удружења.

Члан 11.

Висину чланарине утврђује Републички одбор СУБНОР-а.

Члан 12.

Својство члана удружења СУБНОР-а престаје:

–   својевољним иступањем,

–         смрћу,

–         искључењем из чланства,

–         искључењем због непоштовања Статута.

Одлуку о престанку својства члана доноси Месно удружење.

Против одлуке Месног удружења о искључењу искључени члан може изјавити приговор Општинској Скупштини СУБНОР-а Топола. Одлука Скупштине по приговору о искључењу из удружења је коначна.

ОДЛУЧИВАЊЕ, ЈАВНОСТ РАДА И ИЗБОРИ

Члан 13.

Удружење СУБНОР-а општине Топола је самостално у свом деловању. Одлуке и ставове доноси самостално и за то је одговорно чланству и јавности. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико овим Статутом или посебним одлукама није другачије прописано.

Члан 14.

Избори у СУБНОР-у се одржавају сваке четврте године а могу се, по потреби, одржати и допунски, превремени или ванредни избори. Мандати се не ограничавају. Ванредне изборе заказују одговарајући органи СУБНОР-а општине Топола за територијално подручје општинске управе општине Топола.

О начину избора тајним или јавним гласањем, броју кандидата, замени или допуни чланова органа или извршних органа самостално одлучује Општински одбор СУБНОР-а општине Топола.

ОРГАНИЗОВАЊЕ, УДРУЖЕЊА И ЊИХОВИ ОРГАНИ

Месно удружење

Члан 15.

СУБНОР општине Топола се организује у Месна удружења на територијалном принципу општинске управе општине Топола.

Месна удружења на изборној скупштини бирају председника, секретара и благајника.

Месна удружења су носиоци активности које остварују преко Општинског одбора СУБНОР-а Топола.

Месна удружења се оснивају по Месним заједницама.

Члан 16.

Секције бораца ратних јединица НОР-а организују се при органима СУБНОР-а као облици деловања за неговање традиције НОР-а и њихових ратних јединица.

СУБНОР ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Члан 17.

Органи СУБНОР-а општине Топола су: Скупштина, Општински одбор и надзорни одбор.

Функцију заступника Општинског одбора СУБНОР-а обавља председник.

СКУПШТИНА

Члан 18.

Највиши орган СУБНОР-а општине Топола је Скупштина.

Скупштину чине сви чланови СУБНОР-а Месних удружења преко својих делегата.

Одлуком о расписивању и спровођењу избора ближе ће се утврдити број изабраних чланова Скупштине.

Члан 19.

Скупштина се одржава једном годишње, ванредна по указаној потреби. Захтев за одржавање ванредне Скупштине од стране чланова Скупштине, подноси се у писменој форми и мора бити образложен са прецизирањем питања која ће се разматрати. Скупштину сазива председник Општинског одбора СУБНОР-а, писменим позивом, благовремено, са јасно назначеним местом и временом одржавања Скупштине и дневни ред. Скупштином председава председник. Скупштина пуноважно ради и одлучује ако јој присуствује већина чланова скупштине, осим код доношења Статута, где је потребно да се за исти изјасни више од половине чланова Скупштине. Пословником о раду ближе се утврђује начин рада и одлучивање на Скупштини.

Члан 20.

Скупштина СУБНОР-а општине Топола:

–         доноси план и програм рада

–         усваја Статут и измене и допуне Статутарних одредби,

–         бира и разрешава чланове Општинског одбора и Надзорног одбора,

–         бира чланове за скупштину Окружног одбора,

–         разматра и усваја једном годишње извештај о раду, финансиски план и финансиски извештај,

–         одлучује о статусним променама и о престанку рада удружења,

–         одлучује о удруживању са другим савезима и асоцијацијама,

–         усваја друге опште акте удружења.

ОПШТИНСКИ ОДБОР СУБНОР-а ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Члан 21.

Општински одбор СУБНОР-а Топола је највиши орган Удружења између две скупштине. Општински одбор броји 11 (једанаест) чланова. Општински одбор се састаје према програму рада и по потреби. Мандат чланова Општинског одбора траје 4 (четири) године са могућношћу поновног избора. Општински одбор СУБНОР-а бира  председника, потпреседника и секретара. Општински одбор СУБНОР-а може бирати и заменика преседника. Између две скупштине Општински одбор, зависно од указане потребе, може вршити промене у свом саставу, али без нарушавања принципа који су примењени приликом њиховог избора.

Члан 22.

Општински одбор СУБНОР-а организује активности и деловање Месних удружења СУБНОР-а, бави се решавањем питања остваривања борачко инвалидске заштите истих и чланова њихових породица, развија активности преко Месних удружења на неговању традиције НОР-а, сарађује са другим организацијама, удружењима и органима локалне власти.

Члан 23.

Општински одбор организује и усмерава рад и активности деловања организације СУБНОР-а, спроводи одлуке и закључке Скупштине, доноси програм рада  и Пословник о раду, утврђује задатке и подстиче активност Месних удружења. Обавља и друге послове од интереса за удружење СУБНОР-а у складу са Статутом и Законом.

Члан 24.

Председник Општинског одбора СУБНОР-а сазива седнице Општинског одбора и председава његовим седницама.

Председник је законити заступник Општинског одбора СУБНОР-а у правном промету и има право и дужност налодгодавца.

Потпреседник замењује председника са истим правима и одговорношћу председника.

Члан 25.

Секретар Општинског одбора СУБНОР-а се стара о извршавању одлука  Општинског одбора СУБНОР-а, припрема седнице и обавља текуће послове ових органа, води евиденцију чланства, обавља административне и финансиске послове. За финансиске послове подноси извештај о располагању и утрошку новчаних средстава.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 26.

Надзорни одбор броји 3 (три) члана, који из свог састава бира председника. Надзори одбор прати и контролише финансиско пословање Општинског одбора СУБНОР-а, предлаже мере за побољшање рада и рационално коришћење финансиских средстава у складу са Програмом рада Општинског одбора СУБНОР-а, уз поштовање законских прописа.

ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 27.

Рад СУБНОР-а општине Топола, његових органа и тела је јаван. Општински одбора СУБНОР-а се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима СУБНОР-а.

СУБНОР општине Топола може у складу са Законом, издавати публикације, билтене, монографије и друге писане садржаје из историје о НОР-у, којима се афирмишу циљеви, задаци, резултати рада и друге активности удружења СУБНОР-а.

Члан 28.

Информације за јавност о раду СУБНОР-а општине Топола и његових органа и тела могу давати председник, потпреседник и секретар Општинског одбора СУБНОР-а.

ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА СУБНОР-а

Члан 29.

Имовину СУБНОР-а општине Топола чине непокретна и покретна имовина и новчана средства.

СУБНОР општине Топола стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, дотација из буџета Општинске управе за програме и редовне активности. Остварена добит по наведеним основама може се користити и трошити искључиво, наменски, за остваривање циљева и задатака Удружења СУБНОР-а утврђених овим Статутом, у складу са позитивним законским прописима.

ЈАВНЕ ОЗНАКЕ И ОБЕЛЕЖЈА  СУБНОР-а

Члан 30.

Застава СУБНОР-а општине Топола је тробојка Србије у чијој средини је утиснут амблем СУБНОР-а Србије.

Свечана песма СУБНОР-а је “Партизан сам тим се дичим”.

Члан 31.

СУБНОР општине Топола обележава:

–         15.фебруар – годишњица 1.Српског устанка

–         11април – одбрана Тополе 1941

–         9.мај – Дан победе над фашизмом

–         10.јун- Кумановски споразум, прекид бомбардовања и ратних сукоба у СРЈ

–         4.јул – Дан Борца

–         7.јул – Дан устанка народа Србије

–         16.јул – Формирање 1.Шумадијског одреда

–         12.октобар – Ослобођење Тополе 1944 и ослобођење 1918

Члан 32.

Општински одбор СУБНОР-а општине Топола може установити Плакету, Повељу, Захвалницу и друге облике признања, које додељује својим члановима и другим појединцима, колективним члановима, установама, радним организацијама, спонзорима, донаторима и другим дародавцима за њихов допринос остваривању циљева СУБНОР-а.

Члан 33.

Печат СУБНОР-а општине Топола је кружног облика пречника 8 цм,са натписом: Општински одбор СУБНОР-а Топола. У средини је звезда петокрака. Штамбиљ је истог натписа.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА СУБНОР-а

Члан 34.

СУБНОР општине Топола може мењати свој статус под условима и на начин утврђен Законом, Статутом СУБНОР-а Србије и овим Статутом.

Одлуку о статусним променама доноси Скупштина СУБНОР-а општине Топола већином гласова присутног броја својих чланова.

Члан 35.

СУБНОР општине Топола престаје са радом:

–         Одлуком Скупштине када престану услови за остваривање циљева и задатака удружења СУБНОР-а,

–         Брисањем из регистра Удружења.

Члан 36.

У случају престанка рада СУБНОР-а општине Топола имовина истог преноси се на удружења СУБНОР-а која настављају са радом.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Овим Статутом утврђена су основна начела организовања и деловања СУБНОР-а општине Топола.

Питања која нису уређена овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Статута СУБНОР-а Србије.

Тумачење овог Статута даје  Општински одбор СУБНОР-а општине Топола.

Члан 38.

Измене и допуне овог Статута доносе се по истом поступку као и овај Статут.

Статут СУБНОР-а општине Топола усаглашен је са Статутом СУБНОР-а Србије.

Члан 39.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења и усвајања.

У Тополи

07.04.2011.

СКУПШТИНА СУБНОР-а ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ПРЕДСЕДНИК

——————————————

Павлићевић Драган

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *